Applikationer

Alla pumpar för hela fastigheten!

Vare sig det handlar om att pumpa dricksvatten, tappvarmvatten, avlopp, spillvatten eller om att hålla en behaglig inomhustemperatur året om, har vi de hållbara och energisnåla alternativen.

 

Läs om hur tekniken bidrar till Göteborgs hållbarhets- och miljömål

>> Case - tekniska lösningar bidrar till hållbarhets- och miljömål i Göteborg

Inom EU finns sedan 2005 direktivet om ekodesign som ställer krav på miljövänlig konstruktion av många olika energiförbrukande produktgrupper. Pumpar är en av produktgrupperna och kraven ser olika ut för olika slags pumpar. Exempelvis är det från 1/1 2013 krav på att våta cirkulationspumpar för värmesystem ska ha en viss effektivitet. Detsamma gäller en del pumpar för vattenförsörjning. För pumpar som använder vanliga, torra elmotorer ställs krav på elmortorns verkningsgrad.
>>Läs mer i vår folder EU:s Ecodesign direktiv!

 
 

Dränering/LänsningAllapumpar_hela_fastigheten_1886.jpg
Det kan handla om tömning av dagvattenbrunnar, överföring av vatten mellan tankar eller cisterner, tömning av simbassänger eller länspumpning vid översvämningar. Våra dränkbara pumpar gör ett effektivt jobb under lång tid på ett ekonomiskt sätt, vare sig det handlar om permanenta installationer eller om akuta behov.  

Avlopp
Våra avloppspumpar finns i en mängd olika storlekar, från små pumpar för småhus till stora pumpar anpassade för hela stadsdelar.

Pumparna används med fördel i våra prefabricerade pumpstationer, eller i befintliga pumpsumpar. Avloppspunparna finns i många olika utföranden, där pumphjulet är detaljen som ofta skiljer dem åt:  

  • Tugger-hjulet används främst för småhus och i LTA-system, de tuggar sönder fast materia så att stopp undviks.
  • N-hjulet är en Flygt-innovation, som är självrensande, vilket ger kontinuerligt hög verkningsgrad och liten risk för igensättning.
  • Virvelhjulet används när avloppet innehåller slitande partiklar som sand eller andra sorters fasta föroreningar.
  • Kanalhjulet ger både hög verkningsgrad och förhållandevis bra genomsläpp för fasta föroreningar. 

 

Vattenförsörjning
Våra pumpar för vattenförsörjning finns för allt från små enplanshus till höga kontorsbyggnader. Vi har energieffektiva tryckstegringsanläggningar för dig som behöver flytta vatten många våningar upp, och vattennormpumpar för dig som måste pumpa stora volymer vågrätt.

Framför allt används våra vattenpumpar på två olika sätt.
• För grävda brunnar och borrhål
• För tryckstegring och distribution i vattennätet.  

Cirkulation
Cirkulationspumparna används framför allt i värme- och kylsystem, och för recirkulation av tappvarmvatten för att minska energiförluster.

En stor del av energiförbrukningen i samhället används för att driva olika slags pumpar. Eftersom cirkulationspumpar oftast är i drift dygnet runt under hela året – kan det vara värt att tänka lite extra på cirkulationssystemet då det finns stora pengar att spara med rätt lösning. 


Det i särklass mest effektiva sättet att sänka energikostnaderna i ett pumpsystem är att använda varvtalsstyrning, som kan åstadkommas på flera olika sätt. Vissa pumpar har varvtalsstyrning integrerat och för de som saknar denna lösning finns möjlighet att använda vår pumpstyrning Hydrovar. Denna kan styra flera olika pumpar samtidigt och kan spara in upp till 80 % av energikostnaden!
 

Klicka på bilden nedan och läs om hur Trelleborg sparade uppemot 60% genom att använda en lösning med Hydrovar!

Thumb_Trelleborg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer under:

Läns och dräneringspumpar
Avloppspumpar
Renvattenpumpar
Cirkulationspumpar
Pumpstationer och avloppsnät
El och automatik
Pumpvalsprogram